29-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 4
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7
10.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (2)
12.30 ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) * เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น
13.30 -
08.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 4

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26980
สรุปเนื้อหา :
ร่างกายของเรามีส่วนต่างๆ หลายส่วนทั้งที่อยู่ทั้งภายนอก และภายใน แต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกัน


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41155

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41156

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42235

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26866
สรุปเนื้อหา :
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ตัวเลขฮินดูอารบิก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และตัวเลขไทย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน เขียนตัวหนังสือเป็น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40679

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40680

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40681

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26152
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
2. การอ่านออกเสียงตัวเลขไทย
3. การเขียนชื่อโรงเรียน
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39307

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39308

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39310

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) * เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27206
สรุปเนื้อหา :
จุดเรียงต่อเนื่องกันทำให้เกิดเส้น เส้นจะปรากฏอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ เช่น เส้นตรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวเฉียง เส้นโค้ง เส้นโค้งคลื่นน้ำ เส้นโค้งก้นหอย เป็นต้น

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41461

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41462

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41463

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
16:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) *
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
22:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
23:30:00
R : ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) *
00:30:00
-

28-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (1)
09.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Monster ’s Body (1)
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10
12.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ความเหมือนและความแตกต่าง 2
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26151
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
2. การอ่านออกเสียงตัวเลขไทย
3. การเขียนชื่อ และนามสกุล
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39302

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39303

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39304

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Monster ’s Body (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27349
สรุปเนื้อหา :
คำศัพท์ โครงสร้างประโยคบอกส่วนต่างๆของร่างกาย


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41588

ใบงานประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26865
สรุปเนื้อหา :
เราสามารถบอกจำนวนแบบฉับพลันได้จากการมอง โดยไม่ต้องนับ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40656

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40657

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40658

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


12.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ความเหมือนและความแตกต่าง 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27303
สรุปเนื้อหา :
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41526

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42287

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV : 
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
00:30:00
-

27-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
10.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body
12.30 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26150
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
2. การอ่านออกเสียงตัวเลขไทย
3. การเขียนตัวเลขไทย 1-10
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39297

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39298

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39300

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26863
สรุปเนื้อหา :
การเรียงลำดับจำนวน ทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42442

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40652

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40653

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27348
สรุปเนื้อหา :
คำศัพท์ โครงสร้างประโยคบอกส่วนต่าง ๆของร่างกาย
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41583

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41584

วิดีโอประกอบการสอน :


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27170
สรุปเนื้อหา :
การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้บริการ
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42492

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41240

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42181

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
16:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
22:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
00:30:00
-

26-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 1
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1
13.30 -
08.30  
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26860
สรุปเนื้อหา :
จำนวนสองจำนวนเมื่อนามาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40644

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40646

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40648

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 1

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26149
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
2. การเขียนตัวอักษรประเภทหัวซ้อน และตัวอักษรที่ไม่มีหัว
3. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39291

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39292

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39293

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26977
สรุปเนื้อหา :
ร่างกายของเรามีส่วนต่างๆ หลายส่วนทั้งที่อยู่ทั้งภายนอก และภายใน แต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกัน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41153

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41154

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42234

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27169
สรุปเนื้อหา :
การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้บริการ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41236

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41237

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 -
วิชา : 
DLTV :
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

สื่อประกอบการสอน :

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * 
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
00:30:00
-

25-พค-2563 ป.1 เทอม.1

08.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Know about me
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 2
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
12.30 ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
13.30 พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1
08.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Know about me

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27346
สรุปเนื้อหา :
  1. นักเรียนพูดถามตอบชื่อตนเองได้
  2. นักเรียนเขียนประโยคชื่อจริงได้
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41580

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41581

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41582

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26148
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว
2. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวล่าง ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
3. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39284

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39285

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39286

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26857
สรุปเนื้อหา :
ความสัมพันธ์ของจานวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของ จำนวน 2 จำนวน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40638

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40640

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40641

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30
วิชา : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26770
สรุปเนื้อหา :
ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลาเป็น วัน เดือน ปี สามารถอ่านได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสากล ด้วยระบบสุริยคติ และจันทรคติ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40541

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40542

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40543

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27199
สรุปเนื้อหา :
นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายที่ปกติ อันมีความสำคัญในการเจริญเติบโตพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายนอกและภายในม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้มีสุภาพที่ดี

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41280

ใบงานประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
20:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
00:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

22-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0
10.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 1
12.30 ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) * เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
13.30 -
08.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26975
สรุปเนื้อหา :
ส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในร่างกายมีหลายส่วน เช่น สมอง กระดูก หัวใจ ปอด ลำไส้ กระเพาะอาหาร

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40984

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40985

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40986

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26855
สรุปเนื้อหา :
ตัวเลขฮินดูอารบิก 5 และ 0 ตัวเลขไทย ๕ และ ๐ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน เขียนตัวหนังสือเป็น ห้า และ ศูนย์

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40632

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40633

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40636

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 1

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26147
สรุปเนื้อหา :
  1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว
  2. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวกลาง ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
  3. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวล่าง ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
  4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39280

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39282

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39283

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) * เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27205
สรุปเนื้อหา :
การวาดภาพระบายสี จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ เช่น ดินสอ ยางลบ กระดาษวาดเขียน ดินสอสี สีเทียน สีเมจิ สีโปสเตอร์ จานสี พู่กัน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น และวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้ถูกต้อง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41459

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41460

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30
วิชา : 
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
16:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) *
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
22:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
23:30:00
R : ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) *
00:30:00
-