18-พค-2563 ป.1 เทอม 108.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Hello, How are you? *
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง ฉันรักโรงเรียน 1
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 - 5 และ 0 (1)*
12.30 ส11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 1
13.30 พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า

08.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Hello, How are you? *
คลิปการสอน :
DLTV :   https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27343
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_pFkhyCef5M
สรุปเนื้อหา :

1. พูดสนทนาทักทายตามช่วงเวลา
2. พูดถามตอบการถามชื่อ
3. ตัวอักษรและเสียง A – Z พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41573
-ให้บอกคำทักทายตามช่วงเวลา
-ให้แนะนำชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน :
-ให้นักเรียนออกไปแนะนำชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
-เพลง Hello How are you


09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง ฉันรักโรงเรียน 1
คลิปการสอน :
DLTV:  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26136
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ER0O1Ru68VY
สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว
2. การฝึกคัดลีลามือเส้นพื้นฐาน
3. การพูดทักทายแนะนำตนเองและการใช้คำสวัสดี
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39256
ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39257
วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39258
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน :


10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 - 5 และ 0 (1)*
คลิปการสอน :
DLTV :  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26845
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=o6JLk0XNK4s&t=9s
สรุปเนื้อหา :
สอนนับเลขจำนวนเต็ม 1 - 5 และ 0 โดยใช้ตาราง 5 ช่อง
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40608
-ให้วงกลมรูปภาพที่ตรงกับเลขจำนวนเต็ม
-ให้ระบายสีรูปวงกลมด้านขวามือให้ตรงกับจำนวนของภาพด้านซ้ายมือ
วิดีโอประกอบการสอน : 
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน :
ร้องเพลงและเต้นประกอบ เพลง นับ1-10
ให้นักเรียนออกไปติดมาร์คเกอร์บนตาราง 5 ช่อง ให้ตรงกับเลขจำนวนเต็มที่ครูบอก


12.30 
วิชา : ส11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 1
คลิปการสอน :
DLTV:  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26769
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4smz9XMxT0k
สรุปเนื้อหา :
ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลาเป็น วัน เดือน ปี สามารถอ่านได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสากล ด้วยระบบสุริยคติ และจันทรคติ
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40535
ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40536
วิดีโอประกอบการสอน : 
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน :


13.30 
วิชา : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า
คลิปการสอน :
DLTV:  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27198
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UjUAdXlWhas
สรุปเนื้อหา :
  1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัมนาการไปตามวัย ได้แก่ ตา หู จมูก คอ ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง และอวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก)
  2. อธิบายการดุแลรักษาอวัยวะภายนอก ได้แก่ ตา หู จมูก คอ ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง และอวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก)
  3. บอกความสำคัญของอวัยวะภายนอกร่างกาย
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41278
ใบงานประกอบการสอน : 
วิดีโอประกอบการสอน : 
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน :
เพลง วน


Rerun
สรุป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น