28-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (1)
09.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Monster ’s Body (1)
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10
12.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ความเหมือนและความแตกต่าง 2
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26151
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
2. การอ่านออกเสียงตัวเลขไทย
3. การเขียนชื่อ และนามสกุล
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39302

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39303

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39304

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Monster ’s Body (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27349
สรุปเนื้อหา :
คำศัพท์ โครงสร้างประโยคบอกส่วนต่างๆของร่างกาย


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41588

ใบงานประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26865
สรุปเนื้อหา :
เราสามารถบอกจำนวนแบบฉับพลันได้จากการมอง โดยไม่ต้องนับ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40656

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40657

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40658

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


12.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ความเหมือนและความแตกต่าง 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27303
สรุปเนื้อหา :
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41526

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42287

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV : 
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น