08-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Who is this? (1)
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรสูง (1)
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
12.30 ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (2)
13.30 -
08.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Who is this? (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27353
สรุปเนื้อหา :
การใช้ภาษาในการพูดแนะนำผู้อื่น เป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41599

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรสูง (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26157
สรุปเนื้อหา :

1. ระบุพยัญชนะอักษรสูง
2. การอ่านพยัญชนะอักษรสูง
3. การเขียนพยัญชนะอักษรสูง
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42776

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42778

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39328

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26879
สรุปเนื้อหา :
จำนวนสองจำนวนเมื่อนามาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42588

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40710

วิดีโอประกอบการสอน :


คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42194

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30
วิชา : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26772
สรุปเนื้อหา :
การแบ่งช่วงเวลาใน 1 วัน แบ่งเป็นกลางวันและกลางคืน มีคำบอกช่วงเวลา ได้แก่ เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น หัวค่ำ ดึก เราสามารถเรียงลำดับเรื่องราวว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลังโดยใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้คำบอกช่วงเวลาที่ถูกต้อง จะทำให้เราเรียงลำดับเรื่องราวได้ถูกต้อง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40557

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40558

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40559

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
20:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
00:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น