09-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรสูง (2)
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2)
13.30 -
08.30  
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26882
สรุปเนื้อหา :
การเรียงลาดับจำนวน ทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42594

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40718

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40719

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42195

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรสูง (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26158
สรุปเนื้อหา :

1. ระบุพยัญชนะอักษรสูง
2. การอ่านพยัญชนะอักษรสูง
3. การเขียนพยัญชนะอักษรสูง
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39329

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39331

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26983
สรุปเนื้อหา :
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ เช่น สมอง มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยสารอาหารให้มีขนาดเล็ดลง โดยแต่ละส่วนภายในของร่างกายทำหน้าที่แตกต่างกัน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42807

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41162

วิดีโอประกอบการสอน :


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27172
สรุปเนื้อหา :
การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้บริการ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41246

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41247

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 -
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * 
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น