25-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พูดเพราะ (2)
09.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Family members
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
12.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (2)
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พูดเพราะ (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26170
สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40492

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40493

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40494

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Family members

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27362
สรุปเนื้อหา :

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับพ่อ แม่ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ปู่ ย่า ตา ยาย การพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว และการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41640

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41641


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26896
สรุปเนื้อหา :

ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวน 2 จำนวน


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40790

ใบงานประกอบการสอน : 

วิดีโอประกอบการสอน : 

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42229

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


12.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27307
สรุปเนื้อหา :
เรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องในรูปแบบของข้อความหรือภาพสัญลักษณ์ แก้ปัญหาอัลกอริทึมอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41555


วิดีโอประกอบการสอน : 

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV : 
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น