11-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรต่ำ (2)
09.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My clothes (1)
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20
12.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (2)
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรต่ำ (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26160
สรุปเนื้อหา :

1. ระบุพยัญชนะอักษรต่ำ
2. การอ่านพยัญชนะอักษรต่ำ
3. การเขียนพยัญชนะอักษรต่ำ
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน
5. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42857

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39336

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39337

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My clothes (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27355
สรุปเนื้อหา :

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน
การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
จะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41610

ใบงานประกอบการสอน : 


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26886
สรุปเนื้อหา :

- เราสามารถบอกจำนวนสิ่งต่างๆ ได้จากการนับ
- จำนวนใช้บอกปริมาณของสิ่งต่างๆ เช่น ดินสอ 12 แท่ง ไม้บรรทัด 17 อัน
- สิบ สิบเอ็ด สิบสอง ... เป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นจากสิบ และนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง ตามลาดับ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42623

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40734

วิดีโอประกอบการสอน : 

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42197

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


12.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27309
สรุปเนื้อหา :
การค้นหาอย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่ง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41539

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41542

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41544

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV : 
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น