19-พค-2563 ป.1 เทอม 1
08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2)
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง ฉันรักโรงเรียน 2
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)


08.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2)
คลิปการสอน :
DLTV :   https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26847
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7lz49bRfIX4
สรุปเนื้อหา :
- สามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้จากการนับเช่น ดินสอ 4 แท่ง กรรไกร 5 อัน
- ถ้าไม่มีของจะถือว่ามีจำนวนเป็นศูนย์
- จำนวนไม่ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และรูปร่างของสิ่งต่างๆ เช่น ลูกบอล1 ลูก ลูกปิงปอง 1 ลูก
- หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า เป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นจากหนึ่ง และนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง ตามลำดับ
- ศูนย์ไม่เป็นจำนวนนับ
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40612
ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40614
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน :
ติดมาร์คเกอร์ตามจำนวนนับในตาราง 5 ช่อง


09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง ฉันรักโรงเรียน 2
คลิปการสอน :
DLTV:  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26143
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tKbUG0hvpBA
สรุปเนื้อหา :
1. การอ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว
2. การฝึกคัดลีลามือเส้นพื้นฐาน เส้นต่างๆ เส้นตรง เส้นเฉียง เส้นทแยง เส้นโค้ง เส้นวงกลม
3. การพูดทักทายแนะนำตนเองและการใช้คำสวัสดี
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39262
ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39264
วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39265
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน :
-จับคู่รูปภาพกับพยัญชนะ
-เพลง สวัสดี
-เพลง ก-ฮ
-เขียนเส้นต่างๆ เส้นตรง เส้นเฉียง เส้นทแยง เส้นโค้ง เส้นวงกลม


10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
คลิปการสอน :
DLTV :  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26973
Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=677bHTGv_fw&list=PLfKxLfomKMhuUeTyK5jWs0WvvSdN65pzX
สรุปเนื้อหา :
ร่างกายของเรามีส่วนต่างๆ หลายส่วนทั้งที่อยู่ทั้งภายนอก และภายใน แต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกัน
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40975
ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40977
วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40978
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน :
-เพลง ร่างกายของฉัน


12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (1)
คลิปการสอน :
DLTV: https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27167
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sVXruiB63Dc
สรุปเนื้อหา :
การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้สินค้า
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41228
ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41230
วิดีโอประกอบการสอน : 
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน :


Rerun
สรุป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น