25-พค-2563 ป.1 เทอม.1

08.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Know about me
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 2
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
12.30 ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
13.30 พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1
08.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Know about me

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27346
สรุปเนื้อหา :
  1. นักเรียนพูดถามตอบชื่อตนเองได้
  2. นักเรียนเขียนประโยคชื่อจริงได้
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41580

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41581

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41582

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26148
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว
2. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวล่าง ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
3. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39284

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39285

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39286

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26857
สรุปเนื้อหา :
ความสัมพันธ์ของจานวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของ จำนวน 2 จำนวน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40638

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40640

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40641

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30
วิชา : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26770
สรุปเนื้อหา :
ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลาเป็น วัน เดือน ปี สามารถอ่านได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสากล ด้วยระบบสุริยคติ และจันทรคติ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40541

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40542

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40543

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27199
สรุปเนื้อหา :
นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายที่ปกติ อันมีความสำคัญในการเจริญเติบโตพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายนอกและภายในม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้มีสุภาพที่ดี

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41280

ใบงานประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
20:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
00:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น