27-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
10.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body
12.30 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26150
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
2. การอ่านออกเสียงตัวเลขไทย
3. การเขียนตัวเลขไทย 1-10
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39297

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39298

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39300

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26863
สรุปเนื้อหา :
การเรียงลำดับจำนวน ทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42442

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40652

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40653

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27348
สรุปเนื้อหา :
คำศัพท์ โครงสร้างประโยคบอกส่วนต่าง ๆของร่างกาย
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41583

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41584

วิดีโอประกอบการสอน :


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27170
สรุปเนื้อหา :
การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้บริการ
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42492

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41240

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42181

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
16:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
22:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น