21-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
09.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Nice to meet you 2
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4
12.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * การเปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่าง" 1
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26146
สรุปเนื้อหา :
  1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว
  2. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวกลาง  ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
  3. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวล่าง  ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
  4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39277

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39278

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39279

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Nice to meet you 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27345
สรุปเนื้อหา :
พูดสนทนาทักทายทำความรู้จักเพื่อนใหม่และปฏิบัติตามวัฒนธรรม

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41578

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41579

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26852
สรุปเนื้อหา :
ตัวเลขฮินดูอารบิก 3, 4 ตัวเลขไทย ๓, ๔ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน เขียนตัวหนังสือเป็นสาม สี่ ตามลาดับ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40625

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40626

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


12.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * การเปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่าง" 1

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27301
สรุปเนื้อหา :
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41483

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41484

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV : 
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น