20-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 1
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 1 และ 2
10.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Nice to meet you (1)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2
13.30 -
08.30
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 1

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26145
สรุปเนื้อหา :
  1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว
  2. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
  3. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39274

ใบงานประกอบการสอน :https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39275

วิดีโอประกอบการสอน :https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39276

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 1 และ 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26850
สรุปเนื้อหา :
ตัวเลขฮินดูอารบิก 1, 2 ตัวเลขไทย ๑, ๒ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน โดยเขียนเป็นตัวหนังสือได้ หนึ่ง สอง ตามลำดับ

สื่อประกอบการสอน :https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40618

ใบงานประกอบการสอน :https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40620

วิดีโอประกอบการสอน :https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42186

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Nice to meet you (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27344
สรุปเนื้อหา :
พูดทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่และปฏิบัตได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา

สื่อประกอบการสอน :https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41575

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41577

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27168
สรุปเนื้อหา :
การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้สินค้า

สื่อประกอบการสอน :https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41231

ใบงานประกอบการสอน :https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41233

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
16:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
22:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น