17-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง สระอะ สระอา 2
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง หลักค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20
10.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My clothes (3)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (1)
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง สระอะ สระอา 2

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26164
สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40471

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40472

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40473

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง หลักค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26890
สรุปเนื้อหา :
10 ถึง 20 เป็นตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มีสองหลักคือหลักสิบ และ หลักหน่วย โดยเลขโดด ทางขวาอยู่ในหลักหน่วย เลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วยอยู่ในหลักสิบ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40762

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40763

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42223

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My clothes (3)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27358
สรุปเนื้อหา :

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41620

ใบงานประกอบการสอน :


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27175
สรุปเนื้อหา :
การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41257

ใบงานประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
16:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
22:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น