23-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ทักทายกัน (2)
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (2)
13.30 -
08.30  
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26894
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การเรียงลาดับจำนวน ทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับทีละคู่ แล้วเรียงลาดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยหรือ เรียงลาดับจำนวนโดยใช้เส้นจำนวน จำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดจะน้อยที่สุด และจำนวนที่อยู่ทางขวาสุดจะมากที่สุด แล้วเรียงลาดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40786

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40787

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42227

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ทักทายกัน (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26168
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40483

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40484

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40485

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26987
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

ร่างกายของเรา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเราควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41184

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41187

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27176
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41261

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41262

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41263

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 -
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * 
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น