26-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
10.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน (1)
12.30 -
13.30 -
08.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26988
สรุปเนื้อหา :
ร่างกายของเรา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเราควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41193

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41194

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26897
สรุปเนื้อหา :

1. การนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
2. การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
3. การเขียนจำนวนในรูปกระจาย หลักและค่าของเลขโดดในหลักสิบ หลักหน่วย
4. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
5. ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจานวนนับ 1 ถึง 20 และ 0


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43093

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42231

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน :

เพลงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42230

10.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26171
สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40499

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40500

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40501

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน : 
วิดีโอประกอบการสอน : 
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
16:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
17:30:00
-
18:30:00
-
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
22:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
23:30:00
-
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น