15-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My clothes (2)
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง นี่ของของเธอ (2)
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 15 ถึง 20
12.30 ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ย้อนรอยอดีต (1)
13.30 -
08.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My clothes (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27357
สรุปเนื้อหา :
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41615

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง นี่ของของเธอ (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26162
สรุปเนื้อหา :

1. การจำแนกพยัญชนะ
2. การอ่านพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ
3. การเขียนพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ
4. การอ่านบทอาขยาน นี่ของของเธอ
5. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน
6. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39384

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39387

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 15 ถึง 20

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26888
สรุปเนื้อหา :
ตัวเลขฮินดูอารบิก 15 16 17 18 19 20 ตัวเลขไทย ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน เขียนตัวหนังสือเป็น สิบห้า สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด สิบเก้า ยี่สิบ ตามลาดับ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40747

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40749

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40750

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42199

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30
วิชา : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ย้อนรอยอดีต (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26773
สรุปเนื้อหา :
การสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สามารถสืบค้นด้วยวิธีการและหลักฐานต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ บันทึกเหตุการณ์สำคัญ เอกสารทางราชการ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถนาเสนอผลการสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ แผนภูมิภาพ เส้นเวลาเหตุการณ์สำคัญ แผนภาพความคิด
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40564

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40565

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40566

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
20:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
00:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น