10-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรต่ำ (1)
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
10.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Who is this? (2)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1)
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรต่ำ (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26159
สรุปเนื้อหา :

1. ระบุพยัญชนะอักษรต่ำ
2. การอ่านพยัญชนะอักษรต่ำ
3. การเขียนพยัญชนะอักษรต่ำ
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน
5. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39332

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39334

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26885
สรุปเนื้อหา :
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวน 2 จำนวน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42585

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40727

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42196

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Who is this? (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27354
สรุปเนื้อหา :

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41605

ใบงานประกอบการสอน :


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27173
สรุปเนื้อหา :
การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41251

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41252

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
16:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
22:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น