04-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * อักษรกลาง (1)
09.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Tell me more
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดยไม่ต้องนับ
12.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (1)
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรกลาง (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26155
สรุปเนื้อหา :

1. ระบุพยัญชนะอักษรกลาง
2. การอ่านพยัญชนะอักษรกลาง
3. การเขียนพยัญชนะอักษรกลาง
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน-การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39320

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39321

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39322

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Tell me more

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27352
สรุปเนื้อหา :
ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41594

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42176

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดยไม่ต้องนับ

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26873
สรุปเนื้อหา :
เราสามารถบอกจำนวนแบบฉับพลันได้จากการมอง โดยไม่ต้องนับ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40695

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40696

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40697

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42192

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


12.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27304
สรุปเนื้อหา :
การค้นหาอย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่ง
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41530

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41532

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41534

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV : 
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น