22-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My family (1)
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ทักทายกัน (1)
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน
12.30 ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ย้อนรอยอดีต (2)
13.30 -
08.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My family (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27360
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41630

Pre-Test ประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41631

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ทักทายกัน (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26167
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40480

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40481

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40482

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26893
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
จำนวนสองจำนวนเมื่อนามาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่าง หนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และการเรียงลำดับจำนวนโดยใช้เส้นจำนวน จำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดจะน้อยที่สุด และจำนวนที่อยู่ทางขวาสุดจะมากที่สุด แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40784

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40785

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42226

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30
วิชา : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ย้อนรอยอดีต (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26774
สรุปเนื้อหา :
การสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สามารถสืบค้นด้วยวิธีการและหลักฐานต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ บันทึกเหตุการณ์สำคัญ เอกสารทางราชการ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ แผนภูมิภาพ เส้นเวลาเหตุการณ์สำคัญ แผนภาพความคิด

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42236

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42238

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42237

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
20:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
00:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น