ขอบคุณทุกท่าน
เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV แล้วนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับ Blog การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ป.1 เทอม 1 ของเรานะคะ

โครงการนี้มีกำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 18 พฤษภาคม  - 30 มิถุนายน 2563

ซึ่ง Blog นี้ จะยังคงอยู่ ไม่ได้ปิดนะคะ เผื่อผู้ปกครองต้องการดูย้อนหลัง เพื่อสอนทบทวน

ก็ยังสามารถเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ได้

แต่ต้องขอเรียนให้ทราบว่า หากภายภาคหน้า ทาง dltv.ac.th หรือ dltv-channel(youtube) 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ (url) ของ files 

ก็จะทำให้ลิงค์ที่อยู่ใน blog นี้ ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์นั้นๆ ไปด้วยนะคะ

แจ้งเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ

30-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2)
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน (1)
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (2)
13.30 -
08.30  
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26905
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ อาจใช้คำ ข้างซ้าย ข้างขวา ข้างหน้า ข้างหลัง ถัดจาก ระหว่าง.......กับ ตั้งแต่......ถึง.....

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40812

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40814

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน

เพลงประกอบการสอน: https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42233

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26173
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านพยัญชนะอักษรต่ำ อักษรสูง ประสม สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
2. การเขียนพยัญชนะอักษรต่ำ อักษรสูงประสม สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
3. การอ่านแบบแจกลูกและอ่านเป็นคำ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40512

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40513

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40514

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26989
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

ร่างกายของเรา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเราควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41196

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41197

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27176
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การทำงานที่สุจริต ทำให้เกิดรายได้อย่างภาคภูมิใจและส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41268

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41269

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42183

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 -
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * 
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
00:30:00
-

29-มิย-2563 ป1. เทอม 1

08.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Appearance (1)
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน (2)
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1)
12.30 ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ชุมชนของเรา (1)
13.30 -
08.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Appearance (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27363
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ง่าย ๆ การพูดและเขียนบรรยายลักษณะของสมาชิกในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน สถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ใน การสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41645

Pre-Test ประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41646

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26172
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40506

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40507

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40508

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26904
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การบอกตำแหน่งของการเข้าแถวตอนอาจใช้คำว่า คนแรก คนสุดท้าย ข้างหน้า ข้างหลัง และการบอกบอกตำแหน่งของสิ่งของที่วางเรียงแถวหน้ากระดานอาจใช้คำว่า ตรงกลาง ข้างซ้าย ข้างขวา

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40808

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40809

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน

เพลงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42232

12.30
วิชา : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ชุมชนของเรา (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26775
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ได้แก่ การศึกษาจากคำบอกเล่าจากคนเก่าแก่ของชุมชน สถานที่สำคัญของชุมชน เอกสารเกี่ยวกับชุมชน จะทำให้เราทราบพัฒนาการของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมบุคคลสำคัญ ฯลฯ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40567

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40568

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40569

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
20:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
00:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

26-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
10.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน (1)
12.30 -
13.30 -
08.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26988
สรุปเนื้อหา :
ร่างกายของเรา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเราควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41193

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41194

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26897
สรุปเนื้อหา :

1. การนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
2. การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
3. การเขียนจำนวนในรูปกระจาย หลักและค่าของเลขโดดในหลักสิบ หลักหน่วย
4. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
5. ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจานวนนับ 1 ถึง 20 และ 0


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43093

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42231

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน :

เพลงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42230

10.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26171
สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40499

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40500

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40501

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน : 
วิดีโอประกอบการสอน : 
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
16:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
17:30:00
-
18:30:00
-
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
22:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
23:30:00
-
00:30:00
-

25-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พูดเพราะ (2)
09.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Family members
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
12.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (2)
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พูดเพราะ (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26170
สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40492

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40493

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40494

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Family members

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27362
สรุปเนื้อหา :

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับพ่อ แม่ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ปู่ ย่า ตา ยาย การพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว และการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41640

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41641


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26896
สรุปเนื้อหา :

ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวน 2 จำนวน


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40790

ใบงานประกอบการสอน : 

วิดีโอประกอบการสอน : 

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42229

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


12.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27307
สรุปเนื้อหา :
เรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องในรูปแบบของข้อความหรือภาพสัญลักษณ์ แก้ปัญหาอัลกอริทึมอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41555


วิดีโอประกอบการสอน : 

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV : 
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
00:30:00
-

24-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พูดเพราะ (1)
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
10.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง  My family (2)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (1)
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พูดเพราะ (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26169
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40486

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40488

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40490

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26895
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม เป็นการเขียน แสดงจำนวนในรูปของจำนวน 2 จำนวน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40788

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40789

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42228

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My family (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27361
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41635

Pre-Test ประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41636

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27177
สรุปเนื้อหา :
การทำงานที่สุจริต ทาให้เกิดรายได้อย่างภาคภูมิใจและส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41266

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41267

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42182
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
16:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
22:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
00:30:00
-

23-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ทักทายกัน (2)
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (2)
13.30 -
08.30  
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26894
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การเรียงลาดับจำนวน ทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับทีละคู่ แล้วเรียงลาดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยหรือ เรียงลาดับจำนวนโดยใช้เส้นจำนวน จำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดจะน้อยที่สุด และจำนวนที่อยู่ทางขวาสุดจะมากที่สุด แล้วเรียงลาดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40786

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40787

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42227

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ทักทายกัน (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26168
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40483

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40484

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40485

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26987
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

ร่างกายของเรา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเราควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41184

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41187

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27176
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41261

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41262

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41263

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 -
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * 
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
00:30:00
-