19-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6)
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย < >
10.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วาจาผูกมิตร (2)
12.30 -
13.30 -
08.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26986
สรุปเนื้อหา :
ร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า โดยแต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่ต่าง ๆ และทำหน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาจทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่เป็นปกติ
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41174

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41176

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41177

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย < >

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26892
สรุปเนื้อหา :
จำนวนสองจำนวนเมื่อนามาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่าง หนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และการเรียงลำดับจำนวนโดยใช้เส้นจำนวน จำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดจะน้อยที่สุด และจำนวนที่อยู่ทางขวาสุดจะมากที่สุด แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42998

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40780

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42225

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วาจาผูกมิตร (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26166
สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40477

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40478

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40479

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน : 
วิดีโอประกอบการสอน : 
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
16:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
17:30:00
-
18:30:00
-
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
22:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
23:30:00
-
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น