24-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พูดเพราะ (1)
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
10.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง  My family (2)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (1)
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พูดเพราะ (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26169
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40486

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40488

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40490

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26895
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม เป็นการเขียน แสดงจำนวนในรูปของจำนวน 2 จำนวน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40788

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40789

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42228

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง My family (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27361
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41635

Pre-Test ประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41636

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27177
สรุปเนื้อหา :
การทำงานที่สุจริต ทาให้เกิดรายได้อย่างภาคภูมิใจและส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41266

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41267

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42182
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
16:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
22:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น