18-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วาจาผูกมิตร (1)
09.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง What color is it?
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠
12.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (1)
13.30 -
08.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วาจาผูกมิตร (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26165
สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40474

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40475

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40476

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง What color is it?

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27359
Youtube: 

สรุปเนื้อหา :

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด และสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย บรรยายความชอบในการแต่งกายของ บุคคลที่เหมือนและแตกต่างกัน และรู้จักการจำแนกการแต่งกายที่เหมือนและแตกต่างกันของบุคคล จะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41625

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41627


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26891
สรุปเนื้อหา :

จำนวนสองจานวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน หรือไม่เท่ากัน เมื่อจับคู่กันได้พอดี แสดงว่ามีจำนวนเท่ากัน เมื่อจับคู่กันได้ไม่พอดี แสดงว่ามีจำนวนไม่เท่ากัน
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40773

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40775

วิดีโอประกอบการสอน : 

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42224

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน


12.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27305
สรุปเนื้อหา :
เรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องในรูปแบบของข้อความหรือภาพสัญลักษณ์ แก้ปัญหาอัลกอริทึมอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41549

วิดีโอประกอบการสอน : 

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : 
DLTV : 
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
15:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
20:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
21:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น