29-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 4
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7
10.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (2)
12.30 ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) * เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น
13.30 -
08.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 4

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26980
สรุปเนื้อหา :
ร่างกายของเรามีส่วนต่างๆ หลายส่วนทั้งที่อยู่ทั้งภายนอก และภายใน แต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกัน


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41155

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41156

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42235

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26866
สรุปเนื้อหา :
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ตัวเลขฮินดูอารบิก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และตัวเลขไทย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน เขียนตัวหนังสือเป็น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40679

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40680

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40681

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26152
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
2. การอ่านออกเสียงตัวเลขไทย
3. การเขียนชื่อโรงเรียน
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39307

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39308

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39310

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) * เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27206
สรุปเนื้อหา :
จุดเรียงต่อเนื่องกันทำให้เกิดเส้น เส้นจะปรากฏอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ เช่น เส้นตรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวเฉียง เส้นโค้ง เส้นโค้งคลื่นน้ำ เส้นโค้งก้นหอย เป็นต้น

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41461

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41462

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41463

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
16:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
17:30:00
-
18:30:00
R : ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) *
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
22:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
23:30:00
R : ศ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น