26-พค-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 1
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1
13.30 -
08.30  
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26860
สรุปเนื้อหา :
จำนวนสองจำนวนเมื่อนามาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40644

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40646

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40648

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 1

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26149
สรุปเนื้อหา :

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
2. การเขียนตัวอักษรประเภทหัวซ้อน และตัวอักษรที่ไม่มีหัว
3. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39291

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39292

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39293

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26977
สรุปเนื้อหา :
ร่างกายของเรามีส่วนต่างๆ หลายส่วนทั้งที่อยู่ทั้งภายนอก และภายใน แต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกัน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41153

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41154

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42234

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27169
สรุปเนื้อหา :
การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้บริการ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41236

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41237

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 -
วิชา : 
DLTV :
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

สื่อประกอบการสอน :

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * 
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น