29-มิย-2563 ป1. เทอม 1

08.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Appearance (1)
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน (2)
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1)
12.30 ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ชุมชนของเรา (1)
13.30 -
08.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Appearance (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27363
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ง่าย ๆ การพูดและเขียนบรรยายลักษณะของสมาชิกในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน สถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ใน การสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41645

Pre-Test ประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41646

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :


เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26172
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40506

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40507

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40508

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26904
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การบอกตำแหน่งของการเข้าแถวตอนอาจใช้คำว่า คนแรก คนสุดท้าย ข้างหน้า ข้างหลัง และการบอกบอกตำแหน่งของสิ่งของที่วางเรียงแถวหน้ากระดานอาจใช้คำว่า ตรงกลาง ข้างซ้าย ข้างขวา

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40808

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40809

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน

เพลงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42232

12.30
วิชา : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ชุมชนของเรา (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26775
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ได้แก่ การศึกษาจากคำบอกเล่าจากคนเก่าแก่ของชุมชน สถานที่สำคัญของชุมชน เอกสารเกี่ยวกับชุมชน จะทำให้เราทราบพัฒนาการของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมบุคคลสำคัญ ฯลฯ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40567

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40568

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40569

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
20:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
00:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น