01-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Monster ’s Body (2)
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พยัญชนะไทย (1)
10.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 8 และ 9
12.30 ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (1)
13.30 พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 2
08.30 
วิชา : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Monster ’s Body (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27350
สรุปเนื้อหา :
การใช้ภาษาในการพูดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข เป็นการฝึกประสบการณ์ด้าน การใช้ภาษาในการสื่อสาร ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ อย่างมั่นใจ
  1. ระบุจำนวน one to five ได้ถูกต้อง
  2. พูดและปฏิบัติตามคำสั่งได้
  3. พูดออกเสียงตัวอักษร a-z
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41593

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พยัญชนะไทย (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26153
สรุปเนื้อหา :

1.การจำแนกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน
2.การอ่านพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน
3.การเขียนพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน
4.มีมารยาทที่ดีในการอ่าน - การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39314

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39315

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39316

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 8 และ 9

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26867
สรุปเนื้อหา :
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ตัวเลขฮินดูอารบิก 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และตัวเลขไทย ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน เขียนตัวหนังสือเป็น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42533

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40688

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40689

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30
วิชา : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26771
สรุปเนื้อหา :
การแบ่งช่วงเวลาใน 1 วัน แบ่งเป็นกลางวันและกลางคืน มีคำบอกช่วงเวลา ได้แก่ เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น หัวค่ำ ดึก เราสามารถเรียงลำดับเรื่องราวว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลังโดยใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้คำบอกช่วงเวลาที่ถูกต้อง จะทำให้เราเรียงลำดับเรื่องราวได้ถูกต้อง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40549

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40551

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40552

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 
วิชา : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 2

DLTV :
สรุปเนื้อหา :

สื่อประกอบการสอน :

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
17:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
20:30:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ส11102 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
00:30:00
R : พ11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น