02-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พยัญชนะไทย (2)
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1)
13.30 -
08.30  
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26870
สรุปเนื้อหา :
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ตัวเลขฮินดูอารบิก 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และตัวเลขไทย ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน เขียนตัวหนังสือเป็น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42523

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40691

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พยัญชนะไทย (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26154
สรุปเนื้อหา :

1.การจำแนกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน
2.การอ่านพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน
3.การเขียนพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน
4.มีมารยาทที่ดีในการอ่าน - การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39317

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39318

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39319

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26981
สรุปเนื้อหา :
มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า โดยแต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่แตกต่างกัน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41157

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41158

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27171
สรุปเนื้อหา :
การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41244

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41245

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 -
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * 
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น